Warunki tłumaczeń

OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ
przez firmę NIEMIECKI-DIREKT Krzysztof Szukowski

 

§1
Zasady ogólne

 1. NIEMIECKI-DIREKT wykonuje tłumaczenia zgodnie ze standardami i ogólnie przyjętymi praktykami na rynku usług tłumaczeniowych.
  2. NIEMIECKI-DIREKT wykonuje tłumaczenia wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia przesłanego drogą e-mailową bądź umowy ustnej podczas spotkania osobistego wraz z przekazaniem materiałów do tłumaczenia.
  3. NIEMIECKI-DIREKT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia tłumaczenia bez podania przyczyny, w przypadku braku zamówienia lub nieprawidłowo złożonego zamówienia.
 2. Klient będący osobą fizyczną (konsument) otrzymuje pocztą elektroniczną pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji wraz z Informacją zgodnie z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku.

 

§2
Koszty

 1. Koszt tłumaczenia pisemnego obliczany jest na podstawie ilości stron w języku docelowym (liczonych wg statystyki edytora tekstu) i obowiązującego cennika.
  Liczbę stron tłumaczenia zwykłego podaje się z zaokrągleniem do 0,5 strony w górę, a każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia poświadczonego liczy się jako kolejną stronę. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto, do ceny nie jest doliczany podatek VAT. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.
 2. Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych obejmuje 1500 znaków ze spacjami, a poświadczonych (tzw. "przysięgłych") - 1125 znaków ze spacjami.
 3. Cena za sprawdzenie i korektę (weryfikację) tłumaczenia dokumentu wynosi 50% ceny tłumaczenia zwykłego w danym trybie.
 4. W przypadku zaawansowanej edycji tekstu zachowania (stworzenia) elementów nietekstowych (wykresy, znaki, symbole, specjalne kroje pisma itp), utrudnień związanych z jakością tekstu (pismo odręczne, bardzo mała czcionka) warunki i wartość tłumaczenia ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia.

 

 

§3
Tempo pracy i terminy

 1. Tłumaczenia pisemne niepoświadczone realizowane są w trybie zwykłym – do 8 stron dziennie; w trybie ekspresowym – 9-12 stron dziennie.
 2. Tłumaczenia pisemne poświadczone realizowane są w trybie zwykłym – do 6 stron dziennie; w trybie ekspresowym – 7-10 stron dziennie.
 3. Do terminu wykonania tłumaczenia nie jest wliczany dzień przyjęcia
  i oddania zlecenia, standardowo nie są wliczane soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Konkretny termin wykonania tłumaczenia jest zawsze ustalany przed przyjęciem zlecenia.
 4. Zleceniodawca zobowiązany jest do współpracy przy tłumaczeniu w zakresie wyjaśniania fachowych, specyficznych terminów, jeśli tłumacz z takimi pytaniami się do niego zwróci.

§4
Tłumaczenia ustne

 1. Koszt tłumaczenia ustnego obliczany jest na podstawie czasu pracy tłumacza
  i obowiązującego cennika. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą tłumacz został zamówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, do której został zamówiony lub ewentualnie późniejszej, faktycznej godziny zakończenia tłumaczenia. Dla tłumaczenia ustnego jednostką rozliczeniową jest 1 godzina, każda rozpoczęta godzina pracy liczona jest jako pół godziny, zaś minimalny czas pracy tłumacza obejmuje 2 godziny.
  Cena ryczałtowa zależy od charakteru tłumaczenia i łącznej liczby godzin tłumaczeniowych - warunki ustalane indywidualnie.
 2. Przy tłumaczeniach wyjazdowych zleceniodawca ponosi koszty dojazdu tłumacza i, jeśli to konieczne, odpowiedzialny jest za zorganizowanie zakwaterowania i posiłków dla tłumacza w miejscu tłumaczenia.

 

§5
Przekazywanie wykonanej pracy

 1. Gotowe tłumaczenia pisemne są przekazywane we wcześniej ustalonym terminie za pomocą poczty elektronicznej. Inne sposoby [skanowanie tłumaczeń poświadczonych, poczta tradycyjna, przesyłki kurierska (usługa opłacana przez klienta) bądź osobiście] podlegają osobnym ustaleniom.

§6
Płatności i prawa autorskie

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonane tłumaczenia zgodnie z fakturą wystawioną przez NIEMIECKI-DIREKT.
 2. Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia bezpośrednio po zapłacie pełnej kwoty należności.

 

§7
Odpowiedzialność

 1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu netto wykonanej usługi.
 2. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia i usterki, na których przyczyny Zleceniobiorca nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej.
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów w występujących w tekście oryginału.
 4. Zleceniodawca zamawiający tłumaczenie w terminie ekspresowym podejmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu, które jednak Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć po zgłoszeniu zastrzeżeń.

 

8
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące tłumaczeń w trybie zwykłym są przyjmowane
  w terminie do 14 dni od daty ich wykonania. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona. Tłumaczenia ekspresowe nie podlegają standardowym warunkom gwarancji.
 2. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Zleceniobiorca nieodpłatnie usunie wszelkie usterki i wady.
 3. Odpowiedzialność materialna firmy NIEMIECKI-DIREKT ograniczona jest do wartości zamówienia.

 

9
Poufność

 1. Wszystkie informacje, dane, materiały oraz teksty nam przekazane
  i związane z powierzanymi nam tłumaczeniami objęte są klauzulą poufności. Oprócz samego tłumacza i ewentualnie jego podwykonawców żadna inna osoba nie ma do nich wglądu.
 2. Dane osobowe przesłane za pośrednictwem formularza są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zlecenia, nie będą używane do celów reklamowych ani marketingowych. Nie będą również udostępniane osobom trzecim.

 

10
Regulacje prawne


W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Wykonywania Tłumaczeń zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.